Beleidsverklaring

Kwaliteits, Veiligheids-,gezondheids – en milieubeleid

Als Directeur wil ik dat het kwaliteits, veiligheids-, gezondheids- en milieubewustzijn een integraal deel uitmaakt van de bedrijfsvoering. Vandaag kunnen deze aspecten onmogelijk nog ontkoppeld worden van alle andere bedrijfsmatige aspecten.

Het Kwaliteits-, veiligheids- en milieubewustzijn vormt voor mij een prioriteit. Ik verwacht dan ook dat alle medewerkers mij hierin volgen en dat de leidinggevenden hierin een voorbeeld zijn.

Ikzelf zal er mij voor inzetten om een K,V&M-beleid te voeren. Dit K,V&M-beleid gaat samen met continuïteit en rentabiliteit.

Het voorkomen van persoonlijk letsel en de zorg voor de veiligheid van derden staan centraal, net als het leveren van een kwaliteitsvolle dienstverlening en het respecteren van het milieu.

Kwaliteit, Veiligheid en Milieu kan bevorderd worden via een degelijke werkvoorbereiding met inschatting van risico’s, inspectie van de werkplek voor tewerkstelling en opleiding tot het gebruik van arbeidsmiddelen en van persoonlijke beschermingsmiddelen.

Ons bedrijf kan zich geen milieuschade of materiële schade aan derden veroorloven.

Ik wil streven naar continue verbetering m.b.t. K,V&M. Dit meen ik te realiseren door persoonlijke inspecties en door een zorgvuldige analyse van tekortkomingen. Tevens zal ik gebruik maken van het KVM-systeem, geïmplementeerd in het bedrijf conform de ISO 9001 en ISO 14001 norm, net als de VCA* vereisten, om een continue verbetering op het gebied van Kwaliteit, Veiligheid en Milieu te bekomen.

De context- en stakeholdersanalyse, net als de risicoanalyse zullen de basis zijn om kwaliteitsdoelstelling te definiëren en op te volgen, teneinde een continue verbetering van de bedrijfsvoering en het bijhorend KVM managementsysteem te garanderen.

Als Directeur sta ik ook garant dat Aqua Jet Vlerick alle wettelijke en andere eisen strikt naleeft en/of respecteert, net als alle andere complianceverplichtingen.

De bepaalde significante milieuaspecten en de bijhorende preventieve maatregelen zijn tevens de basis voor het ten uitvoer te brengen en het opvolgen van het milieubeleid. Aqua Jet Vlerick engageert zich om de klant het beste milieutechnisch voorstel te geven, teneinde het milieu te beschermen, en de nodige preventieve maatregelen bij zijn activiteiten te nemen ter preventie van milieuvervuiling en de conformiteit met de wetgeving en andere relevante specifieke eisen en verbintenissen te garanderen.

Verder zal Aqua Jet Vlerick alle nodige acties ondernemen om conform te zijn met de vigerende wetgevingen, die van toepassing zijn op de activiteiten van Aqua Jet Vlerick.

Ik zal deze verklaring binnen de 3 jaar toetsen aan de noden binnen de organisatie en binnen de gemeenschap en deze eventueel waar nodig herzien.

Een kwaliteitsvolle ,veilige en milieubewuste werkomgeving verbetert het welzijn van alle tussenkomende partijen en het milieu, en zorgt voor een kwaliteitsvolle dienstverlening, en staat dan ook centraal in de organisatie.